Gliwickie Metamorfozy

Listy z frontu gra miejska

Małgorzata Malanowicz

 

VII.2014

www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

       

       
     
       

   Udział w grze zapewnia punkty do odznaki "Wędrowiec Gliwicki" 

w proporcji 2pkt gry = 1pkt odznaki

 

       

Regulamin Gry:

I. Organizator :

 I.1. Organizatorem gry miejskiej „Listy z frontu” zwanej dalej grą jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC „GLIWICKIE METAMORFOZY" zwane dalej Stowarzyszeniem.

 

II. Uczestnicy

 II.1. Uczestnikami Gry mogą być osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie (warunkiem udziału i rejestracji uczestnika niepełnoletniego jest zobowiązanie pełnoletniego opiekuna do opieki nad niepełnoletnim uczestnikiem Gry, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność przez cały okres trwania gry).

 II.2. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze zorganizowani w grupy liczące 2-3 osób, zwane dalej „Patrolem”.

 II.3. Jeden uczestnik gry może być członkiem tylko jednego Patrolu.

 II.4. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Stowarzyszenie nie zapewnia uczestnikom Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw niebezpiecznych wypadków. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników i członków ich Patroli w trakcie trwania Gry.

 

III. Zgłoszenie i rejestracja.

 III.1. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Grze jest wcześniejsze zgłoszenie: pocztą elektroniczną na adres Stowarzyszenia gliwickie_metamorfozy@op.pl do dnia 9 lipca do godziny 23.59, lub osobiste w jednej z siedzib GCOP (ul. Jagiellońska 21, ul. Zwycięstwa 1 lub ul. Studzienna 6) do dnia 9 lipca do godziny 17.00. Wzór karty zgłoszenia, kartę można również otrzymać w jednej z w/w siedzib GCOP. Zgłoszenia otrzymane przez Stowarzyszenie po upływie określonego terminu nie będą brane pod uwagę.

 III.2. Zgłoszenie Patrolu powinno zawierać:

-  w tytule „GRA MIEJSKA LISTY Z FRONTU – ZGŁOSZENIE”

-  w treści należy podać:

                        - nazwę Patrolu

                        - imiona i nazwiska członków Patrolu

                        - wiek każdego z członków Patrolu

                        - kontaktowy numer telefonu i adres e-mail przedstawiciela Patrolu

Zgłoszenie nie zawierające w/w danych nie będzie brane pod uwagę.

 III.3. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z potwierdzeniem:

- zapoznania się każdego z uczestników Gry z niniejszym regulaminem

- wyrażenia przez każdego z Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883);

- wyrażenia przez każdego z członków Patrolu (Uczestników) zgody na opublikowanie wizerunku Uczestnika w mediach relacjonujących Grę, oraz imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę

 III.4. Udział w grze może wsiąść max. 50 patroli. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń. Informację o zakwalifikowaniu się Zespołu do Gry uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną lub telefonicznie na podany kontakt

 

IV. Termin i miejsce gry

 Gra odbędzie się 13 lipca 2014 roku (niedziela) na terenie Gliwic, niezależnie od pogody. Początek na rynku o godzinie 9.30, zakończenie na terenie pod Radiostacją w godzinach 13.00-15.00.

 

V. Zasady Gry

 V.1. W trakcie Gry Uczestnicy poruszają się po centrum miasta Gliwice.

 V.2. Warunkiem startu w Grze jest stawienie się kompletnego Patrolu zgodnie z danymi z Formularza Zgłoszeniowego. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i Uczestnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności.

 V.3. Stanowisko startowe Gry znajduje się na Rynku Miasta Gliwice. Stanowisko startowe będzie otwarte w godzinach 9:30–10:00.

 V.4. Na stanowisku startowym uczestnicy powinni pobrać od organizatorów materiały związane z Grą tj. mapę zadaniową i karty meldunków.

 V.5. Zadaniem zespołów jest wykonanie zaplanowanych zadań, zdobycie jak największej liczby punktów i odgadnięcie haseł.

 V.6. Szczegółowa punktacja:

       - za każde prawidłowo odgadnięte hasło - 10 pkt (za błędy odejmowane będą punkty)

       - za każdą pieczątkę potwierdzającą - 4 pkt

       - bonusy-niespodzianki - łączna ilość 10 pkt

 – punkty w odpowiedniej proporcji, będą zaliczane do odznaki „Wędrowca Gliwickiego”

 V.7. Członkowie Patrolu muszą poruszać się i wykonywać zadania razem. Patrole same ustalają sposób dotarcia do kolejnych punktów.

 V.8. Punkty kontrolne z zadaniami dla uczestników mieszczą się w centrum miasta Gliwice. Patrole mogą odwiedzać je w dowolnej kolejności. Lokalizacja punktów podana jest na mapie zadaniowej.

 V.9. Na podstawie otrzymanych zadań i pytań, uczestnicy odgadują hasła, które po wpisaniu do odpowiednich diagramów przekazują „kurierom”.

 V.10. Uczestnicy muszą zdać mapę zadaniową Organizatorowi na mecie do godz. 13:00 (na terenie Gliwickiej Radiostacji. Mapa zadaniowa powinna zawierać pieczątki potwierdzające odwiedzenie punktów kontrolnych.

 V.11. Podliczeniem punktów za grę zajmie się trzyosobowe jury wyznaczone przez Organizatora.

 V.12. Uroczyste zakończenie Gry, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się na terenie Gliwickiej Radiostacji w Gliwicach w godzinach 13.00–15.00

 V.13. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla Patroli, które zajmą pierwszych dziesięć miejsc. Wyłącza się możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę lub zamiany jej na inną nagrodę. Pozostali uczestnicy otrzymają drobne pamiątki.  

 

 VI. Postanowienia końcowe

 VI.1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia (GCOP Gliwice, ul Jagiellońska) i na stronie internetowej www.gliwiczanie.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem Gry, bez podania przyczyny. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji .

VI.2. Gra ma charakter Konkursu, który nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004, Nr. 4, poz 27 z późniejszymi zmianami).

 VI.3.W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Stowarzyszenia.